Astazi este: 26 Jan 2022 - 09:48:47

Sondaj Online

Sunteti multumiti de acest proiect?
DA - 77.4%
NU - 13.7%
Alt raspuns - 8.9%

Total votes: 146
The voting for this poll has ended on: 31 Dec 2018 - 00:00

RAPORT
de activitate al Unităţii de Implementare a Grantului
Acordat de Guvernul Japoniei privind mersul implementării
Grantului şi utilizarea mijloacelor financiare
în perioada ianuarie – decembrie 2014

 I.  NOŢIUNI GENERALE

În scopul asigurării promovării eforturilor în vederea ajustărilor economice structurale, Guvernul Japoniei i-a acordat Guvernului Republicii Moldova, în mai multe tranşe, un Grant pentru susţinerea şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Moldova (Non Project Grant Aid - NPGA):

-         Tranşa I. În baza Acordului încheiat prin schimb de scrisori la 9 martie 2005, Republica Moldova a încasat la 18 martie 2005 de la Guvernul Japoniei suma de 300 mln. JPY (echivalent - 2,9 mln. USD);
-         Tranşa II. În baza Acordului încheiat prin schimb de scrisori la 3 martie 2006, Republica Moldova a încasat la 17 martie 2006 de la Guvernul Japoniei suma de 400 mln. JPY (echivalent - 3,4 mln. USD);
-         Tranşa III. În baza Acordului încheiat prin schimb de scrisori la 5 martie 2007, Republica Moldova a încasat la 28 martie 2007 de la Guvernul Japoniei suma de 300 mln. JPY (echivalent 2,5 mln. USD);
-         Tranşa IV. În baza Acordului încheiat prin schimb de scrisori la 5 martie 2008, Republica Moldova a încasat la 25 martie 2005 de la Guvernul Japoniei suma de 300 mln. JPY (echivalent - 3,0 mln. USD).

 Întru implementarea Grantului în scopul promovării eforturilor privind ajustările economice structurale, începând cu anul 2005 Ministerul Economiei şi Comerţului a lansat pe teritoriul Republicii Moldova prin Ordinul nr. 37 din 28 iunie 2005 Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

 Programul este destinat facilitării procurării de către agenţii economici ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipamente noi de producere pentru sporirea capacităţilor de producere şi modernizare a întreprinderilor acestui sector din Republica Moldova.

Echipamentul achiziţionat şi importat în cadrul Programului este scutit de plata taxei vamale şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, iar în vederea taxei pe valoarea adăugată se aplică cota zero şi este oferit Beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an, dobânda de leasing constituind cota zero. Beneficiarii au obligaţia sa achite în acest interval de timp 60% din preţul echipamentului, 40% constituind Grantul din partea Guvernului Republicii Moldova în cazul în care toate plăţile au fost achitate în termenii stabiliţi, iar echipamentul a fost instalat şi pus în funcţiune, conform condiţiilor de leasing.     

 Obiectivul principal al Programului îl reprezintă crearea condiţiilor favorabile pentru agenţii economici ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea activităţii de producere în raioanele Republicii Moldova, inclusiv sectorul rural precum şi sporirea exporturilor şi substituirea importurilor.

 Pentru asigurarea implementării eficiente a Programului în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 896 din 25 august 2005, a fost creată pe lângă Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei, ca Unitate cu funcţii de administrare, monitorizare şi coordonare a activităţilor de implementare a Grantului, în conformitate cu cerinţele stabilite în Acordurile încheiate prin schimb de scrisori. Organul de supraveghere al Unităţii este Comitetul Consultativ, responsabil pentru promovarea politicii şi principiilor generale care reglementează activitatea Unităţii

II.       ACTIVITĂŢI EFECTUATE

2.1.   Procurarea echipamentului

În conformitate cu Acordurile încheiate prin schimb de scrisori între Guvernul Japoniei şi Guvernul Republicii Moldova procurările în cadrul Programului sunt efectuate de către un agent independent şi competent, aprobat de către Guvernul Japoniei. În conformitate cu Procesul verbal aprobat despre detaliile procedurale semnat odată cu schimbul de scrisori, părţile semnatare au stabilit în calitate de agent împuternicit şi autorizat compania engleză – The Crown Agents for Oversea Governments and Administrations Limited.

 În temeiul acestor Acorduri încheiate prin schimb de scrisori anuale, mijloacele de grant sânt utilizate prin intermediul conturilor speciale deschise Guvernului Republicii Moldova la Bank of Tokyo-Mitsubishi şi pentru Crown Agents la Crown Agents Bank, care activează pentru şi în numele Guvernului Republicii Moldova în baza contractelor semnate cu Ministerul Economiei la 31 martie 2005, 24 martie 2006, 2 aprilie 2007, 16 iulie 2007, 13 martie 2008, 25 septembrie 2008, 26 martie 2010, 29 iulie 2010, 05 mai 2011, 27 aprilie 2012, 15 mai 2013, 28 februarie 2014 şi 30 octombrie 2014. Din contul mijloacelor de Grant Crown Agents, în cadrul Programului, achiziţionează echipament nou de import pentru beneficiarii Programului în conformitate cu Acordurile încheiate prin schimb de scrisori şi contractele încheiate de prestare a serviciilor de procurări.

La executarea procurărilor Crown Agents utilizează, ca regulă, metoda tenderului internaţional. Acest fapt implică necesitatea asistenţei de către Unitatea de Implementare a beneficiarilor Programului pe tot parcursul conlucrării acestora cu compania de procurări Crown Agents.
Procurările efectuate din sursele Fondurilor Partenere respectă acelaşi cadru general de proceduri ca şi în cazul surselor de bază ale Grantului.
Procurările în bază de concurs de la furnizorii de echipament se efectuează de către Crown Agents în corespundere cu specificaţiile detaliate ale echipamentului, elaborate şi coordonate cu beneficiarii Programului.

Unitatea participă nemijlocit la activitatea de procurare desfăşurată de către Crown Agents prin:

-     monitorizarea rezultatelor etapelor de procurare a echipamentului, obţinute în urma lansării concursului internaţional de procurări, având în vedere în principal criteriile legalităţii, oportunităţii şi competitivităţii ofertelor parvenite de la furnizorii participanţi la tender;
-     intermedierea şi coordonarea procedurilor de semnare a devizelor de cheltuieli de către beneficiarii Programului şi Ministerul Economiei;
-    debursarea mijloacelor alocate beneficiarilor Programului pentru achitarea cu furnizorii de echipament contractaţi precum şi achitarea comisionului de prestare a serviciilor de procurări prestat de către Crown Agents în conformitate cu procedurile reglementate de Acordurile încheiate prin schimb de scrisori şi contractele de prestare a serviciilor de procurări.

 De la lansarea Programului şi până la finele perioadei de gestiune în scopul procurării echipamentului Crown Agents a elaborat, iar Unitatea de Implementare a intermediat şi coordonat semnarea a 240 Certificate de eligibilitate şi devize de cheltuieli pentru achitarea cărora sau debursat integral mijloacele de Grant în valoare de 1300,0 mln. JPY şi transferat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere 139,2 ml. MDL.

În temeiul devizelor de cheltuieli certificate şi autorizate în modul stabilit de către toţi participanţii antrenaţi în procesul de procurări (Crown Agents, beneficiari, Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare) Crown Agents a încheiat cu furnizorii din diferite ţări ale lumii 231 contracte de furnizare a utilajelor.

 2.2. Recepţionarea echipamentului şi transmiterea în regim de leasing beneficiarilor Programului

Furnizorii de echipamente, contractaţi de către Crown Agents, au obligaţia de a livra bunurile Unităţii de Implementare. Obligaţia Unităţii de Implementare la rândul său este în asigurarea:

-      obţinerii din timp a scutirilor de la serviciul vamal pentru taxa pentru valoarea adăugată, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale pentru fiecare livrare distinct, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
-     efectuării prin intermediul brokerului a procedurilor vamale necesare pentru recepţionarea echipamentului procurat în cadrul Programului.

Echipamentul recepţionat de la furnizori este transmis beneficiarilor în regim de leasing în baza Acordurilor de Intenţii şi Contractelor de Leasing încheiate. Astfel în perioada implementării Grantului (2005-2014) cu cei 187 de beneficiari ai Programului au fost încheiate 229 Contracte de Leasing, iar valoarea echipamentului transmis a constituit 254,4 ml. lei. Respectiv în anul de gestiune 2014 cu beneficiarii Programului au fost încheiate 11 contracte de leasing, valoarea echipamentului transmis constituind 9,3 ml. lei.    

 2.3. Monitorizarea echipamentului transmis în regim de leasing beneficiarilor Programului

În conformitate cu Regulamentul Unităţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 25.08.2005 una din funcţiile de bază este monitorizarea echipamentului procurat şi transmis în regim de leasing beneficiarilor în cadrul Programului. În acest context, Unitatea de Implementare monitorizează îndeplinirea tuturor prevederilor contractelor de leasing încheiate cu beneficiarii Programului în vederea implementării Grantului, prin: inspectarea periodică a beneficiarilor; verificarea condiţiilor de exploatare şi păstrare a tehnicii oferite în regim de leasing beneficiarilor; precum şi monitorizarea plăţilor la ratele de leasing şi a situaţiei economico-financiare a beneficiarilor.

 III. GESTIUNEA FINANCIARA

3.1.  Gestiunea mijloacelor Grantului

În condiţiile Acordurilor încheiate prin schimb de scrisori cu privire la acordarea în tranşe a Grantului ţării noastre, Ministerul Economiei (în calitate de reprezentant al Guvernului) a încheiat contracte cu Bank of Tokyo-Mitsubishi şi Crown Agents în vederea implementării Grantului în conformitate cu Procesele verbale aprobate despre detaliile procedurale.
    Mijloacele în sumă de 1,3 mlrd. Yeni japonezi de la conturile de depozit ale Guvernului Moldovei prin ordonanţe speciale ale Ministerului Economiei, pe parcursul implementării Programului au fost integral transferate la conturile speciale ale Crown Agents deschise în Bank of Tokyo-Mitsubishi.
   Din contul acestor mijloace prin metoda debursărilor în baza dispunerilor Ministerului Economiei se achită serviciile prestate de Crown Agents pentru procurările efectuate în numele Guvernului Moldovei şi obligaţiile de plată către furnizorii străini contractanţi de echipamente şi bunuri materiale livrate beneficiarilor în regim de leasing în cadrul Programului. Debursările au fost executate, distinct, în baza devizelor de cheltuieli, perfectate şi autentificate în modul stabilit prin transferul mijloacelor de la contul Crown Agents deschis în Bank of Tokyo-Mitsubishi la contul Crown Agents deschis în Crown Agents Bank, concomitent fiind convertiţi Yenii japonezi în valuta contractului de livrare a echipamentului şi bunurilor materiale, încheiate între Crown Agents (în numele Guvernului Moldovei) şi furnizorii străini. Balanţa mijloacelor de Grant în proces de utilizare pentru perioada raportată este precum urmează:

-         din totalul de mijloace debursate din contul Grantului şi convertite în valutele contractelor de furnizare a echipamentului şi bunurilor materiale, soldul la contul valutar deschis în Crown Agents Bank constituie 42,0 mii Euro. Acest sold de mijloace debursate din contul Grantului urmează să fie utilizat pentru încheierea exerciţiului de procurări pentru beneficiarii Programului, ale căror procurări de utilaj şi bunuri materiale sunt în fază de derulare.    

   3.2.  Gestiunea mijloacelor Fondurilor Partenere

         Activităţile Unităţii de Implementare la capitolul gestiunii mijloacelor Fondurilor Partenere sânt cheia succesului la implementarea Grantului şi ne reprezintă în ce măsură Guvernul Republicii Moldova si-a onorat obligaţiile asumate prin semnarea Acordurilor încheiate prin schimb de scrisori cu Guvernul Japoniei în scopul promovării eforturilor privind ajustările economice structurale.

     Întru asigurarea reuşitei scopurilor Grantului şi onorării obligaţiilor asumate de Guvern, Ministerul Economiei de comun cu Unitatea de Implementare au elaborat şi implementat în practică întreg cadrul normativ şi procedural referitor la implementarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii de la lansarea concursului pentru participare la Program până la acordarea beneficiarilor a componentei de Grant în mărime de 40% din preţul echipamentului oferit în regim de leasing.

Pentru echipamentul primit, beneficiarii Programului au obligaţia sa achite preţul acestuia în mai multe rate: primele două rate a câte 5% şi respectiv 20% din preţul echipamentului până la transmiterea în regim de leasing a echipamentului; ratele III şi IV a câte 15% şi respectiv 20% din preţul echipamentului timp de un an de la primirea echipamentului în cazul oferirii componentei de grant în marime de 40% de la preţul echipamentului; rata a V în marime de 40% se achită la expirarea a 18 luni de la primirea echipamentului doar în cazul când nu se oferă componenta de grant în condiţiile prevăzute de contractul de leasing.

Contractele de leasing sânt încheiate cu beneficiarii Programului în valuta contractelor de furnizare contractate de către Crown Agents cu furnizorii străini. Astfel beneficiarii Programului efectuează plăţile pentru ratele de leasing în moneda naţională, la cursul oficial al BNM (MDL/Valuta contractului) la data efectuării transferului. Încheierea contractelor de leasing în valuta contractelor de furnizare a echipamentului oferă şansa minimalizării riscului de acumulare a Fondurilor Partenere în mărimea convenită conform Acordurilor încheiate prin schimb de scrisori cu Guvernul Japoniei.

         Obligaţia Guvernului Republicii Moldova în acest sens este de a acumula la conturile speciale de depozit deschise la BC Eximbank-Gruppo Veneto Bancă S.A. cel puţin 50% din valoarea echipamentelor contractate de către Crown Agents.

Astfel, rulajul în conturile de gestionare a mijloacelor băneşti ale Fondurilor Partenere ale Programului în perioada 2005-2014, se reprezintă precum urmează:

  1. 1.Încasări de la beneficiarii Programului -  149,4 ml. lei
  2. 2.Încasări din dobândă    -     18,5 ml. lei
  3. 3.Total încasă              - 167,9 ml. lei
  4. 4.Plasamente în conturile de- 152,0 ml. lei                                                         

                În perioada anului 2014 încasările au constituit: de la beneficiari 11,0 ml. lei; de la dobânda bancară a mijloacelor depozitate 0,8 ml. lei, iar în conturile speciale de depozit au fost plasate 10,2 ml. lei.

 Trebuie de menţionat că pentru primele trei tranşe Crown Agents a utilizat complet valoarea de Grant, adică 1,0 mlrd. JPY pentru achiziţionarea echipamentului nou de import, destinat beneficiarilor Programului. Asemenea pentru primele trei tranşe este constituită valoarea totală de achiziţii pentru care Guvernul Republicii Moldova are obligaţia să acumuleze la conturile speciale de depozit nu mai puţin de 50% mijloace băneşti, acestea reprezentând Fondurile Partenere, distinct, pentru fiecare Tranşă de Grant.

 În tabelul de mai jos este reprezentată situaţia nivelului de acumulare a Fondurilor Partenere în condiţiile Acordurilor încheiate prin schimb de scrisori cu Guvernul Japoniei, precum urmează:  

                                   Tabelul nr. 1 (Lei)

 

Valoarea
Fondului
de Achiziţii

Obligaţia
Guvernului 50%
acumulări
depozit

Plasare
Depozit

Devieri

FP GJ
Transa - I

31 946 998

15 973 499

18 600 000

2 626 501

FP GJ
Transa - II

34 014 072

17 007 036

21 900 000

4 892 964

FP GJ
Transa - III

26 243 958

13 121 979

14 658 000

1 536 021

 

92 205 028

46 102 514

55 158 000

9055486

                Este evident, din tabelul de mai sus, că Guvernul Moldovei şi-a onorat angajamentele asumate prin schimbul de scrisori faţă de Guvernul Japonez, acumulând Fonduri Partenere la conturile speciale de depozit cu 9,1 mln. lei mai mult faţă de cifra scontată.

 

În temeiul Acordurilor încheiate prin schimb de scrisori cu Guvernul Japoniei din 2005, 2006, 2007 şi 2008, Guvernul Republicii Moldova a obţinut de la Guvernul Japoniei permisiuni de utilizare a Fondurilor Partenere, în cadrul Programului pentru susţinerea şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii: în 2007 - 15,0 ml. lei; în 2008 - 17,5 ml. lei, în 2009 - 20,0 ml. lei, în 2010 – 28,0 ml. lei, în 2011 – 21,0 ml. lei, în 2012 – 15,0 ml. lei, în 2013 – 24.0 ml. lei şi în 2014 – 7,0 ml. lei, în total 147,5 ml. lei.

Mijloacele Fondurilor Partenere au fost distribuite în 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014 la 106 de beneficiari în cadrul Programului pentru finanţarea procurării echipamentului în regim de leasing.        

         În anul 2014 la concursul anunţat de Ministerul Economiei in cadrul Programului de susţinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii au participat 28 de agenţi economici, fiind acordata finanţare unui număr de 7 beneficiari, in valoare totala de 6,6 ml. lei.

 3.3.  Acordarea componentei de Grant beneficiarilor Programului

         Pornind de la conceptul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii lansat de Ministerul Economiei în scopul promovării eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind ajustările economice structurale, realizat cu suportul financiar al Guvernului Japoniei urmează de menţionat şi acel fapt că în afară de toate facilităţile oferite la procurarea utilajului în regim de leasing, cel mai relevant suport îi revine acordării beneficiarilor a componentei de Grant în mărime de 40% de la preţul echipamentului.

De la lansarea Programului şi până la finele anului 2014 Unitatea de Implementare având drepturi delegate de către Comitetul Consultativ a emis 209de Ordine şi semnat cu beneficiarii Programului Procese – Verbale privind transmiterea dreptului de proprietate asupra echipamentului şi acordării Grantului în valoare de 40% din preţul echipamentului. Valoarea totală a Grantului oferită de către Guvernul Republicii Moldova beneficiarilor Programului a constituit 95,1 ml. lei, inclusiv în anul 2014 aceasta fiind de 8,8 ml. lei (vezi Anexa nr.1).     

 

 

vid telfon vid Telefon : +373 22 29 67 18
               +373 22 23 85 74
Fax:
+373 22 29 67 19

E-mail :cebanalexandr@yahoo.com
Web : www.jnpga.md
Web :
www.mec.gov.md

vid

Creat de  VIKWEB 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare, 180, of. 811